Beleidsplan:

Volleybalvereninging Tjoba

2022 t/m 2025


24-05-2022
Bestuur v.v. Tjoba
...

Inhoud

Voorwoord

1 Strategie

1.1 Missie

1.2 Visie

1.3 Doelstellingen

2 Organisatiestructuur

2.1 Inleiding

2.2 Bestuur

2.3 Ledenorganisatie

3 Competitieniveau

4 Trainingsfaciliteiten

5 Communicatie

6 Financieel fundament

6.1 Gezond financieel beleid

6.2 Contributies

6.3 Sponsoring

6.4 Overige inkomsten

6.5 Trainersvergoeding

7 Beleidsnotitie Technische Commissie

7.1 Inleiding

7.2 Vorm

7.3 Indelingscriteria

8 Beleidsnotitie Jeugd Commissie

8.1 Inleiding

8.2 Doel

9 Beleidsnotitie Recreantencommissie

9.1 Inleiding

9.2 Teamindeling

10 Beleidsnotitie Activiteiten Commissie

10.1 Inleiding

10.2 Wat (visie) en Hoe (taken)

11 Beleidsnotitie Scheidsrechters

11.1 Inleiding

11.2 Contactpersoon scheidsrechter

11.3 Begeleiding verenigingsscheidsrechters

12 Vrijwilligers

12.1 Inleiding

12.2 Wie zijn de vrijwilligers in onze vereniging?

12.3 Aanzet tot vrijwilligersbeleid

12.4 Aannamebeleid vrijwilligers

13 Gedragsregels seksuele intimidatie
Voorwoord

Het beleidsplan is een levend document, een actualisatie en modernisering is altijd op zijn plaats. Er is de laatste jaren veel veranderd binnen de volleybalsport, binnen de vereniging en ook bij de mate van assertiviteit van leden en ouders van leden. Door een duidelijk beeld te schetsen van de vereniging wordt een eenduidige handelwijze bevorderd. Het beleidsplan biedt de basis om te komen tot duidelijke taken, activiteiten en verantwoordelijkheden.

Er wordt vanaf 1962 gevolleybald in Klazienaveen. De eerste tien jaar als onderdeel van en onder de naam van gymnastiekvereniging Turnlust. Vanaf 1972 verzelfstandigd onder de naam Tjoba. Tjoba komt uit het Maleis en heeft ongeveer de betekenis van “we zullen het proberen”. De naam Tjoba is, volgens een van de verhalen, begin jaren '70 bedacht door de toenmalige Klazienaveense huisarts en bestuurslid van de volleybalvereniging dr. Veldman.

Tjoba heeft altijd als kenmerk met zich meegedragen, dat het een vereniging is voor breedtesport met de mogelijkheid tot prestatie. Het is de ambitie van de vereniging om de leden te stimuleren op hun hoogste niveau te presteren. Hierbij staat plezier voorop.

Uit het beleidsplan zullen meerdere acties volgen om de ambities waar te kunnen maken. Deze acties zullen in een plan van aanpak worden gegoten ter verdere behandeling. De taken van de verschillende commissies en van het bestuur zijn beschreven in het Informatieboekje voor Volleybalvereniging Tjoba. Het Informatieboekje wordt jaarlijks geupdate, en is terug te vinden op onze website http://www.tjoba.nl

1 Strategie

1.1 Missie

Volleybalvereniging Tjoba (verder genoemd Tjoba) is een vereniging die voor elke leeftijd en op elk niveau het volleybalspel faciliteert. Tjoba stimuleert de volleybalsport en sportiviteit waarbij zij een gezellige en open vereniging wil zijn voor en door haar leden.

1.2 Visie

Tjoba streeft ernaar alle leden op hun eigen niveau te laten volleyballen, zowel competitief als recreatief. Tjoba is er van overtuigd dat de prestaties hierdoor het hoogst zullen zijn en dat het plezier in het volleybal het grootst zal zijn. Tjoba heeft de ambitie om met minimaal één damesteam structureel op divisieniveau uit te komen in de competitie. Tjoba vindt het hierbij van belang dat er op basis van de piramidevorm een goede aansluiting is op het eerste team door op elk onderliggend niveau met een team uit te komen in de competitie. Door op elk niveau te spelen kan er een goede doorstroming plaatsvinden van talenten en jeugdspelers.
Een goed jeugdbeleid is van belang voor de continuïteit van de vereniging. De ambitie is om over 2 jaar met in elk geval één meisjes C, B en A team in de topklasse te volleyballen. De ontwikkelingen van de laatste jaren laat zien dat het herenvolleybal onder druk staat. Momenteel speelt er slechts één senioren herenteam, het streven is om vanaf seizoen 2022-2025 een tweede herenteam te formeren. Vanuit deze positie zal gestimuleerd worden om meer jongens te laten volleyballen.
Een belangrijk uitgangspunt is dat wij de saamhorigheid binnen de vereniging willen vergroten, zowel van de leden als ook van de ouders en andere betrokkenen. Ook de teamgeest dient zich niet te beperken tot de teams, maar dient van toepassing te zijn op de gehele vereniging.

1.3 Doelstellingen

Tjoba stelt zich de komende drie jaar tot doel haar leden alle mogelijke faciliteiten te bieden om de volleybalsport, zowel competitief als recreatief, te kunnen beoefenen. Daarbij richt Tjoba zich op de volgende kernactiviteiten:

 1. Minivolleybal voor leden van 6 t/m 11 jaar,
 2. Jeugdvolleybal voor leden van 12 t/m 17 jaar,
 3. Seniorenvolleybal voor leden vanaf 18 jaar,
 4. Recreantenvolleybal voor leden vanaf 18 jaar,
 5. Nevenactiviteiten voor alle leden.

Na einde seizoen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan Beachvolleybaltraining op het beachveld de Planeet.

Vanaf de jeugdteams zullen de trainingen op eenzelfde wijze worden gegeven. Doorstroming wordt hierdoor vereenvoudigd waardoor de kwaliteit zal verbeteren. Er wordt gestimuleerd om jeugdleden en talenten te betrekken bij de hogere seniorenteams.
Er wordt gestreefd zoveel mogelijk leden scheidsrechtercursussen te laten volgen, zodat de leden bij alle Seniorenteams kunnen/mogen fluiten als scheidsrechter tot en met de 1e klasse. Men is verenigingsscheidsrechter tot en met de 1e klasse na het succesvol volgen van een vaardigheidstraining welke gegeven wordt door de verenigingsexpert van Tjoba in opdracht van Nevobo. De jeugdleden vanaf de A-jeugd worden minimaal opgeleid tot jeugdscheidsrechter, door middel van het volgen van de online spelregeltoets van Volleybalmasterz.nl. Deze is te vinden via de Nevobo website.
Doelstelling voor het herenvolleybal is om vanuit het nieuw geformeerde jongensteam elke twee jaar een nieuw jongensteam te formeren en hiermee een stabiele groei richting het senioren herenvolleybal te creëren.
Ook zal er binnen de vereniging meer aandacht worden besteed aan plezier en sfeer voor alle leden om het verenigingsgevoel te versterken.

2 Organisatiestructuur

2.1 Inleiding

Tjoba stimuleert een organisatiecultuur van:

 1. Transparante organisatie voor zowel bestuur als leden.
 2. Bereidheid om structuren, regels en afspraken te volgen.
 3. Dialoog tussen leden, bestuur en commissies in stand te houden.
 4. Inspringen en een beroep doen op elkaar daar waar structuren en regels tekort schieten.
 5. Organiseren/besturen mag energie kosten, maar moet ook energie opleveren.

Een heldere taakverdeling tussen de bestuursleden en tussen de diverse commissies en het vervolgens nauwgezet vastleggen van de taken van de commissies maken het mogelijk dat zij autonoom kunnen opereren.
Voor het bieden van continuïteit in de vereniging wordt gestreefd naar vele schouders die allen een bijdrage aan de voortgang en ontwikkeling van de vereniging leveren. Dit betekent in elk geval een bezetting van alle functies en commissies die binnen de vereniging actief zijn. Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met ontwikkeling van de vereniging en het aansturen van de diverse commissies. De commissies maken, daar waar nodig, elk jaar werkplannen en een begroting waarin zij hun activiteiten zichtbaar maken.


2.2 Bestuur

Het bestuur bestaat minimaal uit vijf leden, waar onder drie leden die het dagelijks bestuur vormen. Alle bestuursleden worden door de Algemene Leden Vergadering gekozen voor drie jaar met een rooster van aftreden en met een mogelijkheid tot verlenging. De gekozen leden treden onmiddellijk in dienst als bestuurslid. De taakverdeling vindt plaats door het bestuur zelf. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
Hieronder zijn de taakbeschrijvingen van het bestuur vastgelegd:

 1. organisatie van de algemene ledenvergadering en de eventuele buitengewone ledenvergaderingen,
 2. voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming,
 3. verantwoording voor het beleidsproces en de communicatie binnen de vereniging,
 4. betrokkenheid bij de vereniging en het volleybal in het algemeen,
 5. verantwoording voor het beheer van de financiën,
 6. aanstelling van de trainers op advies van de TC,
 7. vertegenwoordiging van de vereniging bij externe partijen, zoals de NeVoBo en gemeente.

2.3 Ledenorganisatie

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website en de trainers.
De inschrijving als lid is pas volledig na verwerking van het aanmeldingsformulier. Het lid is speelgerechtigd en kan worden ingedeeld bij één van de teams zodra het NeVoBo nummer van dit lid bekend is.
Het lidmaatschap van de vereniging geldt in beginsel voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd per het einde van het seizoen. Uitzonderingen hierop worden besloten in het bestuur.
Een nieuw lid vult ook een machtigingsformulier in, zodat de contributie via automatische incasso kan worden geïnd.

3 Competitieniveau

Tjoba is een breedte vereniging. Hierin moet iedereen, getalenteerd en minder getalenteerd, jong en oud, de mogelijkheid hebben op zijn of haar eigen niveau competitief of recreatief te volleyballen. Uitgangspunt is de piramidevorm waarbij het eerste team structureel uitkomt op divisieniveau. Doelstelling is om op elk niveau onder het eerste team minimaal één team in de competitie uit te laten komen.
We leggen de nadruk op het werven van jeugdleden die op hun eigen niveau kunnen volleyballen. Het streven is om binnen 2 seizoenen in de jeugdcategorieën een team op het niveau hoofdklasse te laten spelen.

4 Trainingsfaciliteiten

Tjoba streeft naar voldoende zaalruimte in Klazienaveen, indien mogelijk trainen alle teams in sporthal De Zon. Daarbij dient voldoende kwalitatief hoogwaardig materiaal beschikbaar te zijn. Ook dienen de teams bij voorkeur te worden getraind door gekwalificeerde trainers. Dit wil in eerste instantie zeggen trainers die de betreffende teams een duidelijke meerwaarde kunnen bieden (papieren zijn aanbevelenswaardig maar zeker niet zaligmakend). Tjoba biedt de mogelijkheden aan (toekomstige) trainers zich stap voor stap verder te bekwamen in trainingstechnieken en methodieken.
Met behulp van extra trainingen en het meetrainen met een hoger team dient talent binnen de vereniging te worden gestimuleerd. Tevens moet de talenten de mogelijkheid worden geboden deel te nemen aan regiotrainingen of trainingen van de Nederlandse volleybalschool.

5 Communicatie

Binnen Tjoba wordt open gecommuniceerd naar leden, trainers, ouders en betrokkenen. We verwachten ook een open communicatie van de leden en ouders naar het bestuur en commissies. De volgende communicatie kanalen zijn van toepassing:

 1. Website, www.tjoba.nl,
 2. E-mail, facebook WhatsApp groepen, Instagram en twitter,
 3. Contactpersoon per team.

Algemene informatie, maar ook specifieke informatie over wedstrijden, trainingstijden en contributie is te vinden op de website en WhatsApp groepen.
Door een contactpersoon per team (trainer, aanvoerder) kan algemene informatie en teaminformatie snel en met zekerheid verspreid worden.

6 Financieel fundament

6.1 Gezond financieel beleid

Om voor nu, maar zeker voor de toekomst, ook nog te kunnen volleyballen is een goed financieel fundament noodzakelijk. Onder een goed en gezond financieel fundament wordt verstaan een evenwichtige balans tussen de inkomsten en de uitgaven van de vereniging. Dit houdt in dat de uitgaven minimaal gedekt moeten worden door de structurele inkomsten van de vereniging. Daarnaast is het wenselijk om een financiële buffer te hebben om bij tegenvallende inkomsten of buitengewone uitgaven niet in de problemen te geraken.
De basis van de financiële uitgangspunten van de vereniging worden jaarlijks vastgelegd in een begroting. Het opstellen van de begroting en het opmaken van de jaarrekening moet plaatsvinden binnen de daarvoor in de statuten bepaalde termijnen. Deze begroting moet worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De begroting geeft een redelijk gedetailleerd beeld van alleverwachte inkomsten en uitgaven van de vereniging voor het komend seizoen.
Commissies die zelfstandig regelmatig inkomsten en uitgaven hebben maken een begroting voor de door haar geplande activiteiten gekoppeld aan het jaarplan. Indien een commissie activiteiten ontplooit, zullen de kosten ten laste van het vastgestelde en daarmee toegekende budget worden gebracht. Voor kosten die buiten de vastgestelde begroting vallen, zal de commissie toestemming moeten vragen aan het bestuur. Het bestuur kan overschrijdingen of afwijkingen van de begroting toestaan, en legt daarover verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering.
De penningmeester heeft een eigen mandaat om uitgaven te doen tot een bedrag van € 200,-. Boven dit bedrag dient toestemming te worden gevraagd aan het bestuur. Commissies die uitgaven willen doen, nemen contact op met de penningmeester en vragen toestemming.

6.2 Contributies

De vereniging kent zes soorten leden: competitie spelende leden, zitvolleybal, recreanten, verenigingsleden, steunende leden en ereleden. De contributie voor de competitiespelers bestaat uit een NeVoBo deel en een verenigingsdeel. Ook voor de recreanten bestaat de contributie uit twee delen, een ReVoDr deel en een verenigingsdeel. De contributie wordt per twee maanden geïnd; de beide delen zijn hierin verdisconteerd. Na vaststelling van de begroting en de daarin voorgestelde contributie wordt de contributie door middel van automatisch incasso geïnd. De vereniging staat een straf incassobeleid na, zodat ook alle contributies, zo nodig met behulp van een incassobureau op kosten van het lid met betalingsachterstand, zullen worden ontvangen. Achterstanden in de contributie van meer dan twee termijnen leidt tot schorsing voor de competitie; dit is ter bepaling aan het bestuur.
De grote clubactie loten worden jaarlijks uitgereikt aan de leden. Per adres worden 2 loten uitgereikt en door middel van automatisch incasso geïnd.

6.3 Sponsoring

Door een actief sponsorbeleid te voeren creëert de vereniging middelen om extra activiteiten te ontplooien. Gedacht wordt aan de aanschaf van eigen materiaal, kwaliteitsimpulsen en nevenactiviteiten. Het contact met de sponsor dient door middel van een overeenkomst te worden bevestigd.
Het is van wezenlijk belang om de naam van de sponsoren op positieve wijze uit te dragen. Dit kan door het aangaan van de sponsoring te melden via de pers. Daarnaast zal de sponsornaam vermeldt worden op de wedstrijd affiches van de eerste teams. Links naar de website van sponsoren te vermelden op de website.
Er is voor de sponsoren een sponsorcommissie ingesteld.

6.4 Overige inkomsten

De vereniging zal zich op de hoogte houden van het subsidiebeleid van de gemeente en de provincie om zodoende optimaal gebruik te kunnen maken van subsidiebijdragen. Waar mogelijk wordt getracht extra inkomsten te genereren.
Waar mogelijk wordt getracht extra inkomsten te genereren.

6.5 Trainersvergoeding

De hoogte van de trainersvergoedingen is afhankelijk van het niveau van de teams. Er wordt uitgegaan van een standaardvergoeding per niveau. In overleg met het bestuur kan worden afgeweken van de standaardvergoeding.

7 Beleidsnotitie Technische Commissie

7.1 Inleiding

De technische commissie (TC) bestaat uit reële afvaardiging van de leden van de senioren afdeling van de volleybalvereniging, die gezamenlijk de belangen hiervan vertegenwoordigen. De voorzitter van de TC is tevens afgevaardigde in het bestuur van Tjoba.

7.2 Vorm

De TC bestaat uit 5 verschillende onderdelen. De werkzaamheden zijn opgesplitst in de onderdelen: Senioren, Recreanten, Jeugd, Mini’s en Trainers. De TC komt naar behoefte bijeen, waarbij meer frequent aan het einde van het seizoen.
Om belangenverstrengelingen tegen te gaan wordt er voor gekozen om de trainers en/of coaches een adviserende rol te geven. Hun adviezen worden uiteraard als volwaardig meegenomen in besluitvormingen.

7.3 Trainers

Tjoba stimuleert trainers om trainerscursussen te gaan volgen. Voor de VT3 cursus wordt de helft van het cursusgeld betaald door Tjoba, de andere helft kan worden verrekend met de trainersvergoeding. Het examengeld en mogelijk de herkansing betaalt de trainer zelf.
De NeVoBo kan na het behalen van het examen een deel van de kosten aan de trainer vergoeden. Andere verzoeken voor trainerscursussen worden in overleg met TC of bestuur besloten.
Voor de gehele jeugd (incl. mini’s) en seniorenafdeling dient een duidelijke lijn van technische aanpak te worden gedefinieerd. Dit komt aan de orde in het technische commissie beleid.

7.4 Indelingscriteria

De TC hanteert een aantal criteria als het aankomt op het maken van de teamindeling.

8 Beleidsnotitie Jeugd Technische Commissie

8.1 Inleiding

De jeugdcommissie maakt deel uit van de technische commissie. In een vereniging is het goed opzetten van een jeugdbeleid van groot belang. Vanuit de jeugd wordt gebouwd aan een stevig bouwwerk, dat plek geeft aan verschillende teams van wisselend niveau.

8.2 Doel

Binnen de jeugd worden in oplopende leeftijd onderscheiden:

 1. Mini ’s   6 - 12 jaar,
 2. C-jeugd   12 - 14 jaar,
 3. B-jeugd   14 - 16 jaar,
 4. A-jeugd   16 - 18 jaar.
Voor de leeftijdsbepaling wordt uitgegaan van de normering van de NeVoBo. Deze gaat uit van 1 oktober van het betreffende jaar.
Binnen de jeugdafdeling wordt naar een goede opleiding gestreefd ten einde de jeugd op verschillende niveaus een goede gedegen ondergrond mee te geven.
Voor de eerste teams is het van belang door middel van prestatiegericht volleybal de teams op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, zodat een goede doorstroming ontstaat naar de hogere senioren teams. Talent, inzet en motivatie spelen een grote rol bij de selectie van de spelers.
Voor de andere teams is volleybal ook vooral een breedte sport. Bij de samenstelling van deze verschillende groepen, spelen plezier en sfeer een vooraanstaande rol. Steeds weer is gebleken dat het voor de jeugd belangrijk is in een vaste groep te trainen en te spelen. Veel verandering in samenstelling brengt veel onrust teweeg. Voor alle jeugdspelers is ouderhulp zeer noodzakelijk. Dit betreft niet alleen het vervoer van en naar wedstrijden, maar ook hulp bij het coachen van wedstrijden. De vereniging dient actief te zijn in het werven van ouders, die nadrukkelijk een rol kunnen spelen in verschillende taken. Om het contact met de ouders te bevorderen wordt aan het begin van het seizoen een ouderavond georganiseerd.

Voor de jeugdleden is het zeer wenselijk op een niet te laat tijdstip te trainen. Voor de eerste teams is het van belang dat ze twee keer in de week trainen. Daarnaast is het wenselijk dat dit niet op dezelfde avond is als de training van een ‘hoger’ team, zodat een jeugdlid een voorzichtige stap kan maken naar dit team, door hier één keer in de week mee te gaan trainen. Echter, dit mag niet ten koste gaan van de eigen teamtraining.
Halverwege het seizoen (medio december) wordt de teamindeling nog eens kritisch bekeken. Daar waar nodig wordt een lid overgeplaatst naar een ander team. Ook wordt dan bekeken of er talentvolle spelers zijn die met een hoger team kunnen gaan meetrainen. In principe doorloopt iedere jeugdspeler de teams oplopend in leeftijd. Echter wordt er voor talentvolle jeugd een uitzondering gemaakt. Deze spelers kunnen een of meerdere leeftijdsgroepen overslaan. Talentvolle jeugd kan deelnemen aan de regioselectie of meetrainen op de volleybalschool.

9 Beleidsnotitie Recreanten

9.1 Inleiding

De recreantencompetitie betreft een onderlinge competitie in Zuidoost Drenthe. Deze competitie wordt niet georganiseerd door de NeVoBo. Er is een aparte competitie voor de recreanten van de heren en een voor de dames. De thuiswedstrijden worden voor de damesteams en in principe ook voor de herenteams op de trainingsavond gespeeld. Het betreft hier altijd op doordeweekse avonden.

9.2 Teamindeling

In principe bepalen de trainers in goed onderling overleg hoe de teams worden ingedeeld. De twee bepalende factoren hierbij zijn prestatie en sociale aspecten. In de hogere teams zal de prestatie zwaarder wegen, terwijl in de lagere teams het sociale aspect meer invloed heeft.

10 Beleidsnotitie Activiteiten Commissie

10.1 Inleiding

De activiteiten commissie is binnen Tjoba een orgaan dat zich bezig houdt met het organiseren van uiteenlopende activiteiten ten behoeve van haar (potentiële) leden. De commissie bestaat idealiter uit 6 of 7 leden.

10.2 Wat (visie) en Hoe (taken)

Het doel van de activiteiten commissie is het organiseren van activiteiten ter vermaak van de leden van Tjoba en ter vergroting van de bekendheid en stimulering van de volleybalvereniging. Hiermee willen we bijdragen aan een gezellige en gemoedelijke sfeer binnen de vereniging en het behouden en aantrekken van leden.
De activiteiten commissie stimuleert alle leden van Tjoba om deel te nemen aan de activiteiten. Vooraf aan iedere activiteit worden alle teams door de activiteiten commissie benaderd om op die manier reclame te maken of om vrijwilligers te werven om bepaalde activiteiten te ondersteunen

11 Scheidsrechters

11.1 Inleiding

Het is van belang voor de vereniging te komen tot een groot aantal gekwalificeerde scheidsrechters. Scheidsrechters vervullen een rol in en buiten de vereniging. Binnen de vereniging maken zij het mogelijk dat wedstrijden onder hun leiding doorgang vinden. Buiten de vereniging vertegenwoordigen zij via de NeVoBo de vereniging als aangewezen scheidsrechters voor het leiden van wedstrijden.

11.2 Contactpersoon scheidsrechters

De scheidsrechtercommissie valt onder het wedstrijdsecretariaat. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor de Nevobo en de verenigingsscheidsrechters. De wedstrijdsecretaris maakt deel uit van het bestuur.

11.3 Begeleiding verenigingsscheidsrechters

Het is noodzakelijk om (nieuwe) scheidsrechters te begeleiden. Hierbij kunnen de meer ervaren scheidsrechters de contactpersoon scheidsrechters ondersteunen.
Ook is van belang dat alle wedstrijden kunnen worden geleid door een gekwalificeerde scheidsrechter, ofwel een scheidsrechter met een minimaal noodzakelijke NeVoBo licentie. Belangrijk hierbij is dat we als vereniging de beschikking hebben over een brede poule scheidsrechters variërend van jeugdscheidsrechters tot en met code VS2. Hiertoe wordt ook de komende drie jaar intensief aandacht besteed aan het opleiden en bijscholen van eigen scheidsrechters.

12 Vrijwilligers

12.1 Inleiding

Een niet-winstgevende sportvereniging bestaat voornamelijk uit personen die een vrijwillige bijdrage leveren aan het onderhouden van die vereniging. Een sportvereniging bestaat niet alleen uit het werk dat gedaan moet worden, een sportvereniging bestaat vooral uit de mensen die dat werk doen.
Al die mensen samen zorgen ervoor dat de vereniging draait. Het is daarom belangrijk op een georganiseerde manier aandacht te besteden aan die vrijwillige inzet.

12.2 Wie zijn de vrijwilligers in onze vereniging?

Het bestuur:
De basis voor een goed functionerende sportvereniging is een constant en enthousiast bestuur, dat de overige leden stimuleert mee te werken. Het is van groot belang dat planmatig gewerkt wordt aan het werven, opvangen en begeleiden van nieuwe bestuursleden om vroegtijdig voor opvolging te kunnen zorgen.
De commissies:
Naast personen voor bestuurszaken, heeft een vereniging ook mensen nodig voor uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden.
De scheidsrechters:
Het is van groot belang dat er voldoende scheidsrechters binnen de vereniging actief zijn. De vereniging moet daarom zeer actief werken aan het werven, (laten) scholen en motiveren van deze leden.
Hand en spandiensten:.
Tijdens (mini) toernooien, jeugdkamp, feestjes en andere activiteiten zijn altijd vrijwilligers nodig die kunnen worden ingezet bij een specifieke activiteit. Ook het werven van vrijwilligers die niet structureel willen worden ingezet zijn belangrijk bij specifieke activiteiten.

12.3 Aanzet tot vrijwilligersbeleid

Tjoba kent veel vrijwilligers, zoals bestuursleden, scheidsrechters en commissieleden die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring van niet alleen Tjoba, maar van veel verenigingen is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Iedereen heeft het druk met zijn werk, gezin, sociaal leven etc. Wil je als vereniging blijven bestaan is het toch zaak dat leden zich inspannen om af en toe eens wat te doen.
Het standpunt vele handen maken zwaar werk licht staat de komende vijf jaar centraal in ons vrijwilligersbeleid. Het streven is om te komen tot kleine overzichtelijke taken, voorzien van een heldere functieomschrijving en een duidelijke eindverantwoordelijkheid. Dit geldt voor alle functies binnen de vereniging; van bestuurslid tot commissielid en trainer. Dit verkleint enerzijds het beslag dat wordt gelegd op de vrije tijd van een vrijwilliger en anderzijds vergroot het de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Blijft overeind staan dat de ene functie meer tijd vergt dan de andere maar als je met elkaar samenwerkt en zaken bespreekbaar blijft maken kun je er plezier uit halen en dat plezier omzetten in positieve energie.

Hoe meer vrijwilligers, des te minder kwetsbaar we zijn als er vrijwilligers wegvallen. Wanneer er een duidelijke functie / taakbeschrijving beschikbaar is, is het gemakkelijker om snel taken over te nemen en dat "het wiel" niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Tjoba vindt het belangrijk dat de vrijwilligers gewaardeerd worden en wil de vrijwilligers jaarlijks op een ludieke / originele wijze belonen / complimenteren.

13 Gedragsregels seksuele intimidatie.

Om te komen tot een veilig sportklimaat zijn er namens de NOC*NSF gedragsregels opgesteld die door Tjoba worden gehanteerd. Deze zijn:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

top

Copyright © Tjoba volleyball vereniging, All rights reserved.

Tjoba website cookies.

Deze website maakt gebruik van alleen analytische cookies voor website metingen, zoals:
 1. het bijhouden van aantal bezoekers op deze website
 2. het optimaliseren van de website
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙